Arwen

34 teksty – auto­rem jest Ar­wen.

Cza­sem bra­kuje słów by głosić wiel­kie i długie poema­ty o miłości...
KOCHAM CIĘ
W tych dwóch pros­tych słowach wszys­tko się mieści... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 13 lutego 2013, 21:47

Tak łat­wo się zagubić
W zgiełku krzyczące­go świata
Gdzie pieniądz us­ta­wia życie
A egoizm wy­tycza drogę

Tak łat­wo się zagubić
Stra­cić dziec­ko drze­miące w duszy
Zam­knąć się na dru­giego człowieka
I żyć tyl­ko dla sa­mego siebie... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 15 grudnia 2012, 16:07

~ Gdy chwi­le tak bez­powrot­nie i szyb­ko prze­mijają, a wskazówka na ze­gar­ku nieus­tannie się prze­suwa pozwól,że choć na chwilę zat­rzy­mam ten czas i za­pytam jak mi­ja ta do­ba; co przy­niosła do tej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 listopada 2012, 13:24

Człowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­cia, które ma dla in­nych, ale i za te, które w in­nych budzi
(Ste­fan Wyszyński)

~ Szko­da, że nie wszys­cy o tym pa­miętają, ba­wią się i nie zas­ta­nawiają jaką krzywdę wyrządzają... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 29 lutego 2012, 20:43

~ Szko­da, że tak wielu za­pom­niało, że ważniej­sze od te­go, co widzą oczy jest to, co czu­je serce... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 21 lutego 2012, 22:08

~ Cza­sem by po­wie­dzieć ko­muś ''kocham'' wys­tar­czy sa­mo spoj­rze­nie – nie pot­rze­ba do te­go kiczo­watych czer­wo­nych ser­duszek, ry­mowa­nek o miłości i całej tej tan­detnej otoczki… 

myśl
zebrała 36 fiszek • 15 lutego 2012, 20:49

~ Ser­ce pa­miętać będzie wie­cznie, na­wet gdy pa­mięć wyblaknie...

Tracąc pa­mięć i wspom­nienia, gdy twarze staną się ob­ce, ser­ce niczym ''ra­dar'' wskaże to, co wieczne... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 lutego 2012, 21:24

~ Dla zra­nionej duszy próżno szu­kać le­kar­stwa – pot­rze­ba cza­su by ra­ny jej za­dane za­mieniły się w bliz­ny, których ślad już zaw­sze w niej pozostanie… 

myśl
zebrała 27 fiszek • 11 lutego 2012, 20:08

Bóg da­je orzechy, ale ich nie roz­gry­za /Jo­hann Wol­fgang Goethe/

~ Każde wy­darze­nie w naszym życiu jest jak orzech - sa­mi mu­simy prze­bić się przez je­go łupinę, by dot­rzeć do uk­ry­tego w środ­ku sedna 

myśl
zebrała 25 fiszek • 10 lutego 2012, 21:01

Na­tura dała nam dwo­je oczu, dwo­je uszu, ale tyl­ko je­den język po to, abyśmy więcej pat­rzy­li i słucha­li niż mówi­li /Sokrates/

~ Jed­nak ludzie nie pot­ra­fią już słuchać i pat­rzeć ser­cem - wyk­rzy­kują set­ki cza­sem niepot­rzeb­nych i pus­tych słów uważając, że tyl­ko oni się liczą... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 lutego 2012, 20:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arwen

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność